Pozycjonowanie to nasza pasja!
Szybki kontakt: 077 31 399 861

Jak wygląda umowa?

Aby zapewnić naszym Klientom przejrzyste warunki współpracy, każde zlecenie potwierdzamy zawarciem umowy o dzieło. Składa się ona ze słownika pojęć i sześciu jasno sformułowanych paragrafów. Integralną częścią umowy jest załącznik określający stawkę dla każdego wyrażenia kluczowego, uzależnioną od uzyskanego miejsca w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, naliczaną za jeden dzień pozycjonowania.

Wyjaśniamy zapisy umowy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu naszych Klientów terminologia dotycząca pozycjonowania jest zupełnie nowa. Dlatego też, dołożyliśmy wszelkich starań, by opracowany przez nas dokument w wyczerpujący sposób opisał wszystkie elementy współpracy. Aby ułatwić zrozumienie zapisów umowy, na samym jej początku zamieściliśmy słownik objaśniający kilka podstawowych pojęć, takich jak np. „miesiąc raportowy” czy „wyrażenie kluczowe”.

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne określają m.in.:

 • nazwę serwisu, który będzie pozycjonowany;
 • nwyszukiwarkę, w której zostanie przeprowadzony proces pozycjonowania;
 • nwyrażenia kluczowe, na które zostanie przeprowadzony proces pozycjonowania.

Ponadto obie strony deklarują zachowanie poufności danych pozyskanych w trakcie współpracy. Zobowiązują się też do wzajemnego przekazywania materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji zapisów umowy.

Czas trwania umowy

Pozycjonowanie to nietypowa usługa – żeby przyniosła efekty, czasami wymaga wielu miesięcy pracy. W związku z tym oferujemy naszym Klientom umowę na czas nieokreślony, z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia w dowolnym momencie jej trwania.

 • Jakie konsekwencje niesie za sobą rozwiązanie umowy bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia?
  Wiąże się to z nałożeniem kary w wysokości £50 za każde pozycjonowane wyrażenie kluczowe, płatnej do trzech dni od daty rezygnacji.
 • Czy zmiana warunków umowy polegająca na rezygnacji z pozycjonowania określonego wyrażenia, bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, niesie za sobą jakieś konsekwencje?
  Tak, wiąże się ona z nałożeniem kary w wysokości £50 za każde pozycjonowane wyrażenie kluczowe, z którego zrezygnowano bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, płatnej do trzech dni od daty rezygnacji.
 • Czy istnieje możliwość wymiany wybranego wyrażenia kluczowego na inne podczas trwania umowy?
  Tak, jednak jest to traktowane jako zmiana warunków umowy i wymaga trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezachowanie ww. okresu wypowiedzenia skutkuje nałożeniem na Zamawiającego kary w wysokości £50 za każde pozycjonowane wyrażenie kluczowe, które zostało wymienione na inne bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, płatnej do trzech dni od daty rezygnacji.

Wynagrodzenie

Dokument, który podpisujemy z naszymi Klientami, reguluje precyzyjnie zagadnienia związane z uiszczaniem opłat za świadczoną usługę.

 • Od kiedy rozpoczyna się naliczanie opłat za usługę?
  Naliczanie opłat za usługę rozpoczyna się w momencie, gdy serwis, na który wskazuje domena, znajdzie się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania wyszukiwarki Google na określone w umowie wyrażenie kluczowe i utrzyma się na danej pozycji przez minimum jeden dzień w okresie, w którym był pozycjonowany.
 • Ile trwa okres rozliczeniowy? Okres rozliczeniowy trwa od daty rozpoczęcia pozycjonowania do końca miesiąca, a następnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • Ile wynosi miesięczna opłata za usługę?
  W celu określenia wynagrodzenia za usługę pozycjonowania, stosujemy dzienny model rozliczeń. W jego ramach pobieramy opłaty wyłącznie za dni, w których serwis na określone umową wyrażenia kluczowe był obecny w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania. Wyliczenie opłaty za okres rozliczeniowy przebiega w następujący sposób:
  - do pozycji, jakie serwis uzyskał w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego na określone umową wyrażenia, przyporządkowujemy kwoty, określone umową;
  - kwoty te sumujemy (oddzielnie dla poszczególnych wyrażeń);
  - uzyskane w ten sposób sumy dodajemy, otrzymując wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc rozliczeniowy.

Jak sprawdzić aktualną pozycję serwisu i koszt usługi?

Szanując czas naszych Klientów, stworzyliśmy profesjonalne oprogramowanie, które pozwala na bieżąco monitorować pozycję serwisu na określone umową wyrażenia kluczowe i aktualny koszt usługi. Żeby z niego skorzystać, należy zalogować się do Panelu Klienta znajdującego się pod adresem www.seosem.biz, wykorzystując dane, które Klient otrzymuje po podpisaniu umowy.

Współpraca z Klientem

Skuteczne pozycjonowanie wymaga dobrej komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą. Aby współpraca przebiegała sprawnie i bezproblemowo, Klient, podpisując umowę, zobowiązuje się m.in. do:

 • utrzymywania serwisu internetowego w taki sposób, by był on dostępny dla użytkowników;
 • uzgadniania z Wykonawcą wszelkich zmian w witrynie;
 • stosowania się do wskazówek Wykonawcy dotyczących budowy i zawartości serwisu, a także zmian w jego kodzie;
 • niekorzystania w czasie trwania umowy z usług innych firm zajmujących się pozycjonowaniem (tylko w przypadku pozycjonowanej witryny).

Gwarancja jakości

Umowa została przygotowana w taki sposób, by w jak największym stopniu chronić prawa Zamawiającego i Wykonawcy. Dzięki niej Klient otrzymuje gwarancję solidnego wypełnienia powierzonego dzieła.

Zalecamy, by uważnie przeczytać treść całej umowy. Z momentem zaakceptowania jej warunków przez Zamawiającego, wszelkie postanowienia nabierają mocy prawnej.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości służymy fachową pomocą.

Copyright © 2012 SeoSem.biz
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.